การบอกเลิกสัญญา, นโยบายการคืนสินค้า

Publish Published: 07/06/2016 Category Category: Hire Us

คัดลอกบางส่วนมาจากในหนังสือสัญญาฉบับปัจจุบันที่เราเขียนขึ้นให้ลูกค้า

closed project

  1. ในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อสาระสําคัญหรือไม่ ผู้ว่าจ้างมี สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดนั้น
  2. กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นการจําเป็น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ โดยต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะชดเชยให้ตามความเป็นจริง
  3. ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าการจัดทําเว็บไซต์ตามข้อ 1 ที่ผู้รับจ้างทําไม่เป็นไปตามเอกสารรายละเอียดแนบท้าย หรือไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องการหลักวิชาการ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขเสียใหม่ ให้ถูกต้องในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างไม่กระทําตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามจริงและไม่เกินวงเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับเท่านั้น
  4. ในกรณีที่การจัดทํามีสาเหตุที่เชื่อได้ว่ากําหนดการจัดส่งจําเป็นต้องเลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องอธิบาย เหตุผลและแจ้งให้ผู้ว่างจ้างรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญาอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควร แต่เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย และความถูกต้อง จึงต้องมีเขียนไว้ตามกระบวนการครับ หากมีเรื่องไหนไม่สบายใจ หรือต้องการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ดีกว่า ทางเราพร้อมยินดีรับฟัง และปรับปรุงเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดครับผม 🙂