หนังสือสัญญาของเราครอบคลุมอะไรบ้าง?

Publish Published: 06/06/2016 Category Category: Hire Us

ก่อนเริ่มงาน และหลังเริ่มงาน เราดูแลรับผิดชอบอะไรบ้าง

contracts

โดยปรกติแล้ว หากผู้ว่าจ้าง(ลูกค้า) ตัดสินใจว่าจ้างผู้ให้บริการ(JindaTheme) ฝั่งผู้ให้บริการจะต้องเขียนหนังสือสัญญาขึ้นมาหนึ่งฉบับ แบ่งเป็นต้นฉบับ และสำเนา ซึ่งข้อความในหนังสือสัญญาจะต้องเหมือนกัน และจะต้องได้รับการลงชื่อรับรองจากทั้งสองฝ่าย ภายในหนังสือสัญญาที่เราเขียนขึ้นจะครอบคลุมหัวข้อคร่าวๆ ดังนี้ครับ

  • ขอบเขตของงาน หัวข้อนี้จะสรุปอธิบายระยะเวลาที่ดำเนินงาน โดยจะระบุวันเริ่มต้น และวันที่แล้วเสร็จ ถ้าโปรเจ็คนั้นมีการแบ่ง phase ของงานออกเป็นหลายส่วน จะเขียนระบุลงไปให้ด้วยครับว่า phase ไหนเริ่มวันไหน จบเมื่อไหร่ แล้วไม่ต่อเนื่องกันได้หรือไม่
  • งานปรับปรุงระบบ บอกประมาณว่าผู้ว่าจ้างจะต้องทำอะไรบ้างก่อนรับงานนั้น มีข้อตกลงอย่างไรกันบ้างในเบื้องต้น ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมอะไรมา
  • ค่าจ้าง และการชำระเงิน
  • ระยะเวลาการทำงาน
  • หน้าที่ของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง หัวข้อนี้จะแบ่งเป็นหมวดย่อยว่าหน้าที่ของลูกค้านั้นต้องทำอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร และผู้ว่าจ้างต้องทำอะไร เพื่อส่งงานแบบไหน
  • การเพิ่มเติมขอบเขตงาน
  • การบอกเลิกสัญญา 

โดยหลักๆ แล้วหัวข้อจะมีประมาณนี้ โดยมีรายละเอียดเขียนกำกับให้อย่างชัดเจน หากคุณลูกค้าสนใจติดต่อสอบถาม สามารถใช้แบบฟอร์มในหน้า ติดต่อเรา เพื่อส่งข้อมูลหาเราได้เลยครับ